top of page
Jackson County United Way logo.

Là một tổ chức, chúng tôi tin rằng các tình nguyện viên có quyền và được đối xử công bằng. Chúng tôi đã xây dựng Tuyên ngôn về Quyền của Tình nguyện viên và khuyến khích bạn giữ bản thân và các tổ chức mà bạn tình nguyện tuân theo các tiêu chuẩn này.

Là một tình nguyện viên của Tổ chức Kết nối Tình nguyện, tôi thừa nhận rằng khi làm việc với một tổ chức tôi đã ...

  • Quyền được làm việc trong môi trường an toàn.

  • Quyền được đối xử với sự tôn trọng của tất cả nhân viên.

  • Quyền được cho biết công việc của tôi đã có tác động như thế nào đến cộng đồng.

  • Quyền hỏi nhân viên về công việc của tổ chức.  

  • Quyền cung cấp phản hồi về trải nghiệm của bạn.

bottom of page