top of page
Geometric Shapes

Tìm kiếm tình nguyện viên?

Chúng tôi rất muốn kết nối bạn với các tình nguyện viên địa phương.
Vui lòng đảm bảo rằng bạn phù hợp với tiêu chí của chúng tôi trước khi tiếp tục: 

* Phải có trạng thái 501c3 hiện tại với tiểu bang Indiana.
* Tổ chức phải nằm trong Jackson County Indiana.
* Tìm kiếm tình nguyện viên từ 15 tuổi trở lên.
* Có thể liên hệ và tiến hành kiểm tra lý lịch hoặc thủ tục giấy tờ của riêng bạn với các tình nguyện viên.

Nếu bạn tin rằng tổ chức của bạn phù hợp với các tiêu chí được liệt kê ở trên, vui lòng điền vào biểu mẫu này để được gửi danh sách tình nguyện viên của chúng tôi. 

bottom of page