top of page

Của chúng tôi
Dự án

Đây là nơi bạn có thể xem ảnh, đọc những câu chuyện về tác động và xem qua lời chứng thực từ các tình nguyện viên và tổ chức đã hoạt động thông qua Kết nối tình nguyện.  Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các tình nguyện viên và các đối tác của chúng tôi.

Cùng nhau, bất cứ điều gì là có thể.

Nhận xét về cách chúng tôi đang làm!

bottom of page